The home of functional exercise.  

FAQ Terms of sale
Payment method logos

0 items, total. USD 0.00 Open

Shopping bag is empty
To checkout

 

 

Procedos AB Guarantee

 

Procedos AB Garantier på Svenska längre ner på sidan

 

Product Warranty of Procedos AB

Safe and sound

All our products meet all European safety requirements. in accordance with the Consumer.

You have the right to prove that the defects are original and not due to wear or abnormal use.

 

Products are of the "semi-pro" standard and is used in lighter commercial environment (ie, less than 4 hours usage per day in a non-paying environment), have one year warranty. Training Products intended for home use and which are used outside the home to be contrary to the guarantee provisions and thus invalidate the warranty.

Warranty counted from the date of invoice - keep the invoice as proof of guarantee.

The warranty does not cover:

- Wear and tear in the use of shoes with soles of coarse patterns.

- For wear or changes in the product that is a result of normal product use

- Fold or careless handling

Disclaimer * - we are not responsible for errors caused by:

- The product not been handled or cleaned with strong detergents.

- The products have been paint or solvents on the surface.

- Product exposed to abnormal usage or something similar.

- Product is abused.

- The product has been exposed to an accident or other external influences.

- The product has been exposed to high heat or sunlight

- The product has been exposed to cold weather for a long time.

* In these cases is a charge for more information with photos and more detailed description.

At the complaint, fill in the service form here or contact us:

please contact us:

PROCEDOS AB

Adler Creutz Street 3

271 39 Ystad

SWEDEN

E-mail: info@procedos.com

Procedos AB Garanti på Svenska nedan.

             

Produkt garanti hos Procedos AB

Säkert och tryggt

Alla våra produkter möter samtliga EU krav på säkerhet. i enlighet med Konsumentköplagen.

Du äger rätt att visa att felet är ursprungligt och inte beror på slitage eller onormalt användande.

Produkter som är av "semi-pro" standard och används i lättare kommersiell miljö (dvs. mindre än 4 timmars användning om dagen i en icke betalande miljö), har ett års garanti. Träningsprodukter avsedda för hemmaträning och som används utanför hemmet anses strida mot garantibestämmelserna och därmed gäller inte garantin.      

Garanti räknas från fakturadatum - behåll fakturan som garantibevis.   

Garantin omfattar inte:

- Nötning eller slitage vid användning av skor med sula av grovt mönster.

- Förslitnings eller förändring av varan som är en följd av normal produkt användning

- Vikning eller oaktsam hantering

Ansvarsbegränsningar* - vi ansvarar inte för fel som uppkommit genom att:

- produkten inte skötts eller rengjorts med starka tvättmedel.

- produkterna har fått färg eller lösningsmedel på ytan.

- produkten utsatts för onormalt brukande eller något liknande förhållande.

- produkten vanvårdats.

- produkten varit utsatt för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

- produkten varit utsatt för hög värme eller starkt solljus

- produkten har utsatts för kallt klimat under lång tid.   

* I dessa fall tas en avgift ut för felundersökning vid en eventuell undersökning.  

Vid reklamation, fyll i serviceformuläret här eller kontakta oss:

vänligen kontakta oss:

PROCEDOS AB                

Adler Creutzgatan 3                     

271 39 Ystad                   

E-post: info@procedos.com